Salmon Special

Salmon Special

Regular price $18.99 Sale

6 pieces of fresh Atlantic Salmon prepared either Nigiri or Sashimi